DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi w formie kserokopii, odpisu, wyciągu lub kopii badania radiologicznego na nośniku elektronicznym.
Wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej można:

 • osobiście do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 -14:00 (budynek C, 2 piętro, pokój 3.03);
 • elektronicznie na adres e-mail dokumentacjamedyczna@wsd.org.pl;
 • pisemnie na adres:

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej
ul. Chodkiewicza 44
85-667 Bydgoszcz

W wiadomości e-mail prosimy o podanie informacji:

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • pesel pacjenta;
 • imię i nazwisko opiekuna prawnego;
 • aktualny adres do korespondencji;
 • telefon kontaktowy;
 • zakres potrzebnej dokumentacji medycznej;
 • sposób odbioru danych (pocztą, e-mailem, osobiście).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 52 32 62 285. Dokumentacja archiwalna – 500 063 060.

Za pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji Szpital nie pobiera opłat, za kolejne nalicza opłaty zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi.

Podstawa prawna: Art.27, Art.28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U.rz. 2022 r. poz. 1876 z póź.zm.).

W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez inną osobę niż opiekun prawny lub pełnoletni pacjent, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji osoba odbierająca zobowiązana jest okazać dokument tożsamości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, który przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji obowiązków i zadań ciążących na Administratorze, określonych w obowiązujących przepisach prawa. Pełna wersja klauzuli informacyjnej dostępna jest u Administratora Danych na stronie internetowej www.bip.wsd.org.pl

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, a także odbioru oryginałów dokumentacji medycznej licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu po upływie:

 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
 • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu dot. danych niezbędnych do monitorowania losów krwi i jej składników,
 • 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie – przechowywane poza dokumentacja medyczną pacjenta,
 •  22 lata, dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 roku życia.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

(t.j Dz. U. z 2022 r. poz.1876 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 ze zm.)

Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Szpital przed wybrakowaniem / przekazaniem do zniszczenia dokumentacji medycznej, informuje pacjentów na stronie internetowej o możliwości odbioru oryginału dokumentacji po upływie czasu przechowywania określonego wymaganiami prawnymi.

AKTUALNOŚCI

DO POBRANIA

 Informacja dla pacjentów o udostępnieniu dokumentacji medycznej [DOC,360 KB] >