ODDZIAŁ PEDIATRII, HEMATOLOGII, ONKOLOGII I REUMATOLOGII

W Oddziale Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i terapia ostrych i przewlekłych chorób wieku dziecięcego, nienowotworowych i nowotworowych chorób układu krwiotwórczego i limforetikularnego, nowotworów narządowych, układowych schorzeń tkanki łącznej i zaburzeń metabolizmu.

Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest około 2500 pacjentów. W Poradni Hematologii i Onkologii udziela się około 2000, a w Poradni Reumatologicznej około 3000 porad. Nasi specjaliści zapewniają zgodną z aktualnym stanem wiedzy diagnostykę, leczenie i zarządzanie procesem klinicznym. Monitorujemy przebieg i odległe następstwa chorób przewlekłych. Konsultujemy i prowadzimy leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi poddawanych zabiegom chirurgicznym, neurochirurgicznym i laryngologicznym. Współpracujemy ze specjalistami z pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i innych szpitali w kraju.

Oddział posiada akredytacje CMKP w zakresie prowadzenia specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej oraz staży kierunkowych w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej w ramach innych specjalizacji, a także staży kierunkowych w zakresie reumatologii wieku rozwojowego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie reumatologii oraz pediatrii.

REALIZOWANE PROCEDURY

Pediatria:

 • pełen profil, ze szczególnym uwzględnieniem poważnych zakażeń bakteryjnych, chorób autoimmunologicznych, wrodzonych zaburzeń metabolicznych, nadwagi i otyłości, pierwotnych i wtórnych zaburzeń mineralizacji kości, osteopenii wcześniaczej

Hematologia i onkologia dziecięca:

 • pełen profil w zakresie niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia: skaz krwotocznych płytkowych i osoczowych oraz trombofilii i zakrzepicy, chorób układu białokrwinkowego i węzłów chłonnych
 • kompleksowa diagnostyka, leczenie i monitorowanie chorób nowotworowych wieku dziecięcego: białaczek, chłoniaków oraz nowotworów narządowych z uwzględnieniem wczesnych i późnych następstw terapii

Reumatologia:

 • pełen profil, w tym kompleksowa diagnostyka, leczenie i monitorowanie ostrego i przewlekłego zapalenia stawów (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów), układowych chorób tkanki łącznej (w tym tocznia rumieniowatego układowego, układowych zapaleń naczyń, zapalenia skórno – mięśniowego, twardziny układowej i miejscowej), chorób autozapalnych oraz wrodzonych zaburzeń tkanki łącznej, pierwotnego i wtórnego objawu Raynauda

PORADNIE I PRACOWNIE

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Poradnia Hematologii i Onkologii Dzieci i Młodzieży

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie chorób układu krwiotwórczego i nowotworów u dzieci i młodzieży

Poradnia Reumatologiczna

 • specjalistyczna ambulatoryjna diagnostyka, terapia i monitorowanie zapaleń stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i młodzieży

> Rejestracja i terminy przyjęć

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

Pracownia Densytometrii Klinicznej

 • ocena gęstości mineralnej i wytrzymałości mechanicznej kości u dzieci i młodzieży (0 – 18 r.ż.) w diagnostyce schorzeń reumatycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, metabolicznych, autozapalnych, nowotworowych, osteopenii wcześniaczej oraz schorzeń układu oddechowego i układu krążenia
 • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów dorosłych w diagnostyce osteopenii i osteoporozy, w tym ocena ryzyka złamania
 • ocena gęstości mineralnej kości u pacjentów z wszystkich grup wiekowych z wielokrotnymi złamaniami oraz leczonych przewlekle glikokortykosteroidami
 • ocena składu ciała, w tym tkanki tłuszczowej i tkanek miękkich u pacjentów z otyłością

> Rejestracja, cenniki badań

PROGRAMY LEKOWE I BADANIA KLINICZNE

Programy lekowe

 • leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
 • leczenie chorych na chłoniaki T – komórkowe
 • leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina
 • leczenie mukopolisacharydozy typu I (choroba Hurler)
 • leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)
 • leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną
 • leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 

Badania kliniczne

 • Avatrombopag for the Treatment of Thrombocytopenia in Pediatric Subjects With Immune Thrombocytopenia for ≥6 Months (zakończone)
 • Otwarte badanie kontynuacyjne oceniające bezpieczeństwo i korzyści kliniczne z długotrwałego stosowania etanerceptu u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów w postaci nielicznostawowej rozszerzającej się, z zapaleniem stawów skojarzonym z zapaleniem przyczepów ścięgien lub łuszczycowym zapaleniem stawów (zakończone)
 • Badanie prowadzone metodą otwartej próby w celu ustalenia dawki Sarilumabu podawanego podskórnie w schemacie sekwencyjnego zwiększania dawki u pacjentów w wieku 2-17 lat z wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów z następową przedłużoną fazą leczenia (zakończone)
 • Badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo oraz tolerancję stosowania tofacitinibu u dzieci i młodzieży z wielostawową postacią młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów z następową przedłużoną fazą leczenia (zakończone)
 • Tocilizumab w pierwszej linii leczenia biologicznego w rutynowej praktyce klinicznej u chorych na postać wielostawową młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w Polsce – wieloośrodkowe, nieinterwencyjne, prospektywne badanie obserwacyjne (zakończone)

MISJA I JAKOŚĆ

Naszym celem jest rozwiązywanie ważnych pediatrycznych problemów zdrowotnych. Osiągamy to kilkoma drogami wynikającymi przede wszystkim z badań naukowych. Począwszy od głębszego zrozumienia choroby nawet na poziomie komórkowym i molekularnym, które prowadzi do zastosowania nowych leków i terapii, poprzez codzienne obserwacje lekarzy i pielęgniarek poczynione w czasie spędzanym każdego dnia przy pacjencie. Takie podejście nazywamy innowacyjnym, wymaga ono od nas rozwoju i wprowadzania nowych instrumentów lub strategicznych pomysłów. Kreatywna forma innowacyjności jest ścieżką do doskonalenia jakości w ochronie zdrowia.

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy jesteśmy przekonani, że pacjenci i ich rodzice powinni wiedzieć, że szpital który wybrali spełnia najwyższe standardy i jest zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości. W tym celu w sposób ciągły monitorujemy i modyfikujemy obowiązujące procedury. Ze względu na wiek i specyfikę chorób, które występują u dzieci i młodzieży, są one zdecydowanie różne od stosowanych u osób dorosłych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA LATA 2020-2021 w kategorii Ochrona Zdrowia dla prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kurylaka

NASZ ZESPÓŁ

LEKARZE SPECJALIŚCI

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak
Ordynator Oddziału
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Katarzyna Dylewska
Zastępca Ordynatora
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Katarzyna Kobusińska
Zastępca Ordynatora
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii

lek. Katarzyna Behnke-Kowalska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii
certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

lek. Kinga Kieszkowska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Agata Kozińska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Anna Krenska
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
specjalista transplantologii klinicznej

lek. Milena Lubowicz
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Ewa Muzalewska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii

lek. Violetta Osińska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii
certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

lek. Monika Prylińska – Jaśkowiak
specjalista pediatrii
b. n. med. Andrzej Kurylak

Ordynator Oddziału
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Katarzyna Dylewska
Zastępca Ordynatora
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Katarzyna Kobusińska
Zastępca Ordynatora
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii

lek. Katarzyna Behnke-Kowalska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii
certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

lek. Agata Kozińska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

dr n. med. Anna Krenska
specjalista pediatrii
specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
specjalista transplantologii klinicznej

lek. Milena Lubowicz
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Ewa Muzalewska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii

lek. Violetta Osińska
specjalista pediatrii
specjalista reumatologii
certyfikat wykonywania i interpretacji badań densytometrii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

lek. Kinga Kieszkowska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

LEKARZE W TRAKCIE SPECJALIZACJI

lek. Alla Vytrykush
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii

lek. Kinga Kieszkowska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Agata Kozińska
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

lek. Milena Lubowicz 
specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

PSYCHOLOG

dr n. społ. Karolina Juszczyk

PIELĘGNIARKI

dr n. o zdr. Bogumiła Małecka
Pielęgniarka Oddziałowa
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Violetta Czarna
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Aneta Dembek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego                                                 
  w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

mgr piel. Klaudia Duch

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Agnieszka Fibor

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

lic. piel. Natalia Gaworska

w trakcie studiów magisterskich
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

lic. piel. Sara Hoinka

w trakcie studiów magisterskich                                                                                      

 

mgr piel. Monika Insadowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 

mgr piel. Żaneta Jułga
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Iwona Kamińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Beata Karska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Patrycja Kasperska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Marzena Klawińska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej

mgr piel. Justyna Kowalska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Natalia Kowalska

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

piel. dypl. Iwona Marczak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Dorota Orzechowska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

mgr piel. Katarzyna Pawełek- Ćwiklińska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

lic. piel. Natalia Paczkowska

w trakcie studiów magisterskich

 

mgr piel. Justyna Rzymkowska – Mania
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

mgr piel. Danuta Slosecka
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

lic. piel., lic. rat. med. Martyna Spirka

piel. dypl. Sylwia Śledź
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Izabela Tomczak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Hanna Wawrzyniak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

mgr piel. Katarzyna Witczak

mgr piel. Anna Zwara
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego