ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Zakład wykonuje badania diagnostyczne u pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych na badania przez przychodnie przyszpitalne lub placówki medyczne związane umową ze Szpitalem, a także pacjentów indywidualnych. Nasze Laboratorium oferuje szerokie spektrum badań rutynowych krwi, moczu oraz płynów z jam ciała, a także badania unikalne. Większość wyników rutynowych jest wydawana w dniu dostarczenia materiału. Laboratorium pracuje w systemie ciągłym 24 godzin na dobę, dysponując również w godzinach „ dyżurowych” szerokim panelem badań. Laboratorium posiada krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości. Laboratorium jest zarejestrowane w krajowej ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Nadrzędnym zadaniem pracowników laboratorium jest wydanie wiarygodnego i użytecznego klinicznie wyniku badania laboratoryjnego służącego odbiorcy i pacjentowi, umożliwiającego diagnostykę stanu faktycznego oraz pozwalającego na podjęcie właściwych działań medycznych w celu ochrony zdrowia pacjenta. Badania wykonuje zespół składający się z diagnostów laboratoryjnych o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz zespołu techników o bogatym doświadczeniu w pracy laboratoryjnej. Pracownicy podlegają stałym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym podnoszących ich kwalifikacje.

Poza funkcją usługową Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest zaangażowany w szkolenie studentów uczelni medycznych w ramach praktyk wakacyjnych oraz szkolenie podyplomowe w tym staże specjalizacyjne.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dysponuje wysokiej klasy, kompletnym i właściwie nadzorowanym wyposażeniem, które zabezpiecza wykonanie badań objętych zakresem świadczonych usług. Wyposażenie aparaturowe, a także przygotowanie merytoryczne personelu umożliwia rozszerzenie zakresu badań w zależności od potrzeb, co w wielu przypadkach może być związane z racjonalizacją postępowania medycznego i przynosić korzyści również ekonomiczne. Laboratorium prowadzi kontrolę jakości nadzorowaną przez diagnostów laboratoryjnych zgodną z normami międzynarodowymi, obejmującą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości badań. W ramach kontroli międzylaboratoryjnej Laboratorium bierze udział w:

 • Powszechnym Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi
 • Programie Okresowym Zewnętrznej Oceny Jakości (EQA) organizowanym przez Labquality Helsinki prowadzony przez Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych SOWA-med z siedzibą w Gdańsku
 • Międzynarodowym Programie Randox International Quality Assesment Scheme RIQAS
 • Międzynarodowym Programie Interlaboratory Comparison Program Bio-Rad Laboratories UNITY
 • Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej prowadzony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznym Dia Med/ Bio-Rad
 • Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych Sysmex International Qality Assurance ( IQAS)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania we krwi, moczu, płynach z jam ciała, kale i innym materiale biologicznym z zakresu:

 • hematologii
 • układu krzepnięcia
 • analityki ogólnej
 • biochemii z monitorowaniem stężeń leków
 • immunochemii
 • immunologii
 • gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, oksymetrii
 • serologii
 • toksykologii (zatruć grzybami kapeluszowymi)

W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej zawarte są następujące jednostki:

 • Pracownia Serologii z bankiem krwi,
 • Pracownia Hematologii z koagulologią,
 • Pracownia Analityki Ogólnej,
 • Pracownia Biochemii z Immunochemią,
 • Pracownia Równowagi Kwasowo-zasadowej,
 • Pracownia Immunodiagnostyki.

DO POBRANIA

> Diagnostyka laboratoryjna – cennik badań, iniekcji i konsultacji
> Zatrucie grzybami – druk zlecenia
> Badania laboratoryjne – druk zlecenia
> Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
> Skierowanie do Banku Krwi i Pracowni Serologii (niemowlęta do 4 miesiąca)
> Skierowanie na badania grupy krwi/przeciwciał
> Instrukcja – pobieranie krwi – badania serologiczne
> Jednorazowe upoważnienie do odbioru wyników/kopii dokumentacji