Odbiór dokumentacji medycznej – informacja dla byłych pacjentów

Na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (t.j Dz.
U. z 2022r.poz.1876 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22kwietnia2022r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j Dz. U. z 2022r. poz.
1304ze zm.) informujemy, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, a także
odbioru oryginałów dokumentacji medycznej po upływie:

  • 22 lat –historie choroby i kartoteki dotyczące dzieci do ukończenia drugiego roku życia,

  • 30 lat -historie choroby i kartoteki w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

  • 30 lat –historie choroby i kartoteki w przypadku danych niezbędnych do monitorowania losów krwi i jej składników.

W związku z powyższym można odbierać oryginały dokumentów z 2000 roku, a w przypadku zgonu
pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia – z 1993 roku.

Odbiór powinien nastąpić najpóźniej w terminie do 31 października 2023 roku. Po tym terminie
dokumentacja ulegnie wybrakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terminy odbioru dokumentacji należy zgłaszać telefonicznie: 52 32 62 85 lub kom. 500 06 30 60;
elektronicznie na adres e-mail: statystyka@wsd.org.pl lub pisemnie na adres Szpitala z dopiskiem
DSiDM.

Dokumenty można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 – Dział
Statystyki i Dokumentacji Medycznej (budynek C, 2 piętro, pokój 3.03).

Informacja dla byłych pacjentów o możliwości odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do
wybrakowania [PDF, 178 KB] >

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej [DOC, 51 KB] >
Wniosek o upoważnienie do odbioru kopii dokumentacji medycznej [PDF, 21 KB] >

< POWRÓT
Copy link
Powered by Social Snap